Obchodné podmienky – e-shop crossminton.sk

DOPRAVA A PLATBA

 

OBJEDNÁVAŤ je možné:

 • priamo: prostredníctvom e-shopu (najideálnejšie riešenie)
 • e-mailom: crossmintonsk@gmail.com
 • telefonicky: +421 908 08 33 17

 

SPÔSOBY a CENY doručenia tovaru:

– pre Slovensko

 • Balík na poštu (balík) – 2,90 € s DPH / nad 50 € s DPH – ZDARMA
 • Malá zásielka (listová zásielka – napr. košíky) – 2,00 € s DPH / nad 50 € s DPH – ZDARMA
 • Balík na vašu adresu (balík – napr. rakety) – 3,90 € s DPH / nad 50 € s DPH – ZDARMA
  (zásielku vám doručí kuriér)
 • osobným odberom (podľa dohovoru v Prešove – Obrancov mieru 3) – ZDARMA

– pre Česko

 • Balík na vašu adresu 11,00 € s DPH

SPÔSOBY PLATBY:

 • dobierka (na Slovenskej pošte alebo jej kuriérovi) / +1 € s DPH
 • platba prevodom vopred (po potvrdení objednávky zasielame e-mailom údaje potrebné k realizácií platby) – ZDARMA
 • na faktúru (platba možná po doručení tovaru – len pre školy) – ZDARMA

ÚČET:

Mgr. Vladimír Pjecha – Vipsport
IBAN: SK04 8360 5207 0042 0628 1715
Banka: mBank S.A.,
BIC: BREXSKBX

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.crossminton.sk (ďalej len “podmienky“).

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Mgr. Vladimír Pjecha – Vipsport, so sídlom Kukučínova 58, Lipany 08271, Slovenská republika, IČO: 47638664, zapísanou v Živnostenskom registri pod číslom 750-42875, vydal Okresný úrad Prešov dňa 2.1.2014 (ďalej len “predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.crossminton.sk (ďalej len “stránka“) kupuje ponúkaný tovar (ďalej len “kupujúci“).

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.crossminton.sk:
Mgr. Vladimír Pjecha – Vipsport

Fakturačná adresa:
Kukučínova 58,
082 71 Lipany
IČO: 47638664

 

IBAN: SK04 8360 5207 0042 0628 1715
Banka: mBank S.A.,
BIC: BREXSKBX

Tel.: +421 908 08 33 17
E-mail: crossmintonsk@gmail.com

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

 

1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 

2.1. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len “objednávka“) je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na stránke. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ), resp. kúpu bez registrácie a vyplnení ďalších údajov (fakturačná adresa a adresa pre doručenie, spôsob doručenia) a kliknutí na ikonu OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY zašle kupujúci objednávku predávajúcemu.

2.1. Objednanie tovaru je kupujúci oprávnený urobiť aj prostredníctvom:
– e-mailovej správy zaslanej na adresu crossmintonsk@gmail.com,
– telefonickej objednávky na t. č. +421 908 08 33 17.

2.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho, ku ktorému dôjde odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
V prípade, ak je návrh na uzavretie zmluvy predložený Predávajúcemu telefonicky, k záväznému akceptovaniu návrhu a uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde prijatím telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcim.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán. Ak predávajúci pri spracúvaní objednávky kupujúceho zistí, že objednaný tovar je nedostupný a/alebo termín dodania je odlišný od toho, ktorý je uvedený na stránke a/alebo sú ceny tovaru a/alebo ceny za prepravu vyššie, ako tie uvedené na stránke alebo v objednávke kupujúceho, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas s jednotlivými zmenami. Až udelením súhlasu kupujúceho s danými zmenami bude objednávka ďalej spracúvaná predávajúcim.

 

Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

2.3. Všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané na jeho e-mailovú adresu.
Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je kupujúci povinný zasielať predávajúcemu na e-mailovú adresu crossmintonsk@gmail.com.

2.4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
a) Kupujúci má právo zrušiť zadanú objednávku v prípade:
– Ak predávajúci pri spracúvaní objednávky kupujúceho zistí, že objednaný tovar je nedostupný a/alebo termín dodania je odlišný od toho, ktorý je uvedený na stránke a/alebo sú ceny tovaru a/alebo ceny za prepravu vyššie, ako tie uvedené v objednávke kupujúceho, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas s jednotlivými zmenami. Ak kupujúci so zmenami nebude súhlasiť, má právo zrušiť zadanú objednávku aj po jej záväznom akceptovaní. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje strorno poplatok.
– Kupujúci má právo zrušiť zadanú objednávku po jej záväzom akceptovaní aj bez uvedenia dôvodu až do okamihu, kým tovar nebol zaslaný na adresu kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.
– Kupujúci má právo zrušiť zadanú objednávku po jej záväzom akceptovaní v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dojednanej, vopred dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.

b) Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak:
– nebolo možné jednoznačne určiť príjemcu objednávky (chybne uvedený e-mail, kontakt, neexistujúca adresa, zlé telefónne číslo),
– kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé,
– sa predávajúcemu nepodarí dohodnúť s kupujúcim na ďalšom postupe v situácii, keď sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru u dodávateľa.

c) Ak do okamihu zrušenia objednávky kupujúci už zaplatil predávajúcemu sumu za objednávku alebo jej časť, bude mu táto suma vrátená na účet (alebo na adresu alebo osobne) a to v lehote sedem (7) kalendárnych dní od zrušenia objednávky.

d) Zrušenie objednávky vykoná kupujúci e-mailom zaslaným na adresu crossmintonsk@gmail.com, pričom v e-maily uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky (predmet správy “Zrušenie objednávky”, v texte správy uviesť číslo objednávky a meno zákazníka, dôvod zrušenia objednávky je voliteľný), ktorá je predmetom zrušenia.

2.5. Od zverejnenia tovaru na stránke je predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

 

3. KÚPNA CENA

 

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru (s DPH) dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky.

 

3.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

3.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

3.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 

4.1. Predávajúci je povinný:

 

 • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

 

4.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

5.1. Kupujúci je povinný:

 

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

 

6. DODACIE PODMIENKY

 

6.1. Tovar je predávaný podľa vzorov a produktových listov vystavených na eshope.

 

6.2. Doba dodania: Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej na eshope pri každom produkte. Ak nie je uvedené inak, doba expedície je 7 pracovných dní, prípadne dlhšia. O dobe expedície predávajúci bude kupujúceho informovať. Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície uvedenou pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca. Kuriérska spoločnosť by mala doručiť dobierku alebo balík najneskôr na tretí pracovný deň od podania (dátumu expedície).

 

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Pri odmietnutí prevzatia zásielky sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady spojené so zaslaním a spätným zaslaním vo výške 7,- €.

 

6.4. Náklady na doručenie tovaru podľa kúpnej zmluvy sú:

 

 • 3,90€ s DPH za každú zásielku (pri objednávke do 50,00€ s DPH) – ak je adresa dodania v SR
 • 2,00€ s DPH – zvýhodnená preprava: zásielka s celkovou hmotnosťou a obsahom zodpovedajúca listovej zásielke Slovenskej pošty (Platí pre objednávky drobného tovaru ako napr. košíky, výplet, gripy s max. počtom 30 ks a pod. Ak bude objednávka kupujúceho zodpovedať kritériám Slovenskej pošty pre listovú zásielku, môže byť kupujúcemu uplatnená zvýhodnená cena za prepravu.)
 • 0,00€ za každú zásielku (pri objednávke nad 50,00€ s DPH ) – ak je adresa dodania v SR
 • ak je adresa dodania mimo SR, náklady na doručenie predávajúci kupujúcemu oznámi individuálne

 

Všetok objednaný tovar zašle predávajúci kupujúcemu v jednej zásielke:

 

 • v rámci SR prostredníctvom kuriérskej spoločnosti prípadne vlastnou dopravou.
 • mimo SR spôsobom, ktorý kupujúci a predávajúci dohodnú pri uzatváraní kúpnej zmluvy

 

6.5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

 

6.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 

6.7. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, doba expedície objednaného tovaru podľa bodu 6.2. začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA, SERVIS

7.1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie kupujúcemu záručná doba neplynie.

7.2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie) a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

7.3. V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je kupujúci oprávnený reklamovať vady zaslaním tovaru na adresu predávajúceho. Predtým je však povinný nahlásiť reklamáciu predávajúcemu a zaslať mu vyplnený reklamačný protokol.

Nahlásenie reklamácie môže kupujúci urobiť:
– e-mailovou správou zaslanou na adresu crossmintonsk@gmail.com,
– osobne.
Vyplnený reklamačný protokol môže kupujúci zaslať predávajúcemu:
– e-mailom na adresu crossmintonsk@gmail.com (predmet správy “Reklamácia”),
– poštou na poštovú adresu predávajúceho uvedenú na začiatku týchto podmienok,
– osobne.
Reklamačný protokol je možné stiahnuť cez nasledovný odkaz: “Reklamačný protokol“.

Ak predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je predávajúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa.

7.4. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť spolu s reklamovaným tovarom doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list (ak bol súčasťou tovaru) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru sa odporúča aby kupujúci uskutočnil všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy (poistenie zásielky). Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

7.5. Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.

7.6. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške kúpnej ceny tovaru v deň vzniku zmluvy. Touto kúpnou cenou sa rozumie cena uhradená za tovar v čase jeho nákupu kupujúcim. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha predávajúcemu.

7.7. Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritériá výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený.

7.8. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na crossmintonsk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie Alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.8.a Kupujúci môže podať návrh na začatie Alternatívneho riešenia sporov (ARS) aj prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný online na webových stránkach SOI na adrese “https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi“.

7.8.b Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5€ s DPH.

 

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

 

8.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

8.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

8.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie dobierky!).

 

8.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

8.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

8.7. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

 

8.8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.4. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.  OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

 

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

10.1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke a rušia predchádzajúce znenia podmienok.

10.2. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa platného práva Slovenskej republiky. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.

10.3. Kupujúci sa zaväzuje nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

10.4. Zaslaním objednávky kupujúci poskytuje predávajúcemu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách predávajúceho kupujúcemu. Tento súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Tieto obchodné podmienky platia od 23. 5. 2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email