Obchodné podmienky – e-shop crossminton.sk

DOPRAVA A PLATBA

 

OBJEDNÁVAŤ je možné:

 • priamo: prostredníctvom e-shopu (najideálnejšie riešenie)
 • e-mailom: crossmintonsk@gmail.com
 • telefonicky: +421 905 778 043

 

SPÔSOBY a CENY doručenia tovaru:

– pre Slovensko

 • Balík na poštu (balík) – 2,90 € s DPH / nad 50 € s DPH – ZDARMA
 • Malá zásielka (listová zásielka – napr. košíky) – 2,00 € s DPH / nad 50 € s DPH – ZDARMA
 • Balík na vašu adresu (balík – napr. rakety) – 3,90 € s DPH / nad 50 € s DPH – ZDARMA
  (zásielku vám doručí kuriér)
 • osobným odberom (podľa dohovoru v Prešove – Obrancov mieru 3) – ZDARMA

– pre Česko

 • Balík na vašu adresu 11,00 € s DPH

SPÔSOBY PLATBY:

 • dobierka (na Slovenskej pošte alebo jej kuriérovi) / +1 € s DPH
 • platba prevodom vopred (po potvrdení objednávky zasielame e-mailom údaje potrebné k realizácií platby) – ZDARMA
 • na faktúru (platba možná po doručení tovaru – len pre školy) – ZDARMA

ÚČET:

Mgr. Vladimír Pjecha – Vipsport
IBAN: SK0483605207004206281715

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.crossminton.sk (ďalej len „webová stránka“), ktorého prevádzkovateľom je Mgr. Vladimír Pjecha – Vipsport so sídlom Kukučínova 58, Lipany 08271, IČO: 47638664 (ďalej len „predávajúci“).

1.2.      Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi  predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že  je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník, v platnom znení.

1.3.     Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kde osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, objedná tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 

1.4.        Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Kupujúci  (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 

Kupujúci  (podnikateľ) je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.      Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaný predávajúcim k predaju, spolu s uvedenou cenou jednotlivého ponúkaného tovaru. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2.      Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.crossminton.sk, zmluva však vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prejavením vôle prijať objednávku predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí odoslaním elektronickej pošty a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní, alebo v objednávke. (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť alebo zrušiť. Takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

3.3.      Pri skutočnostiach za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. vypredaný tovar u dodávateľa predávajúceho, tovar sa viac nevyrába, zmenila sa cena atď.), si predávajúci vyhradzuje právo na základe obchodných podmienok s ktorými kupujúci pri uzatvorení kúpnej zmluvy súhlasí, v primeranom čase po odoslaní objednávky kupujúcim a po oboznámení kupujúceho so vzniknutou situáciou, požadovať zmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy. 

3.4.      Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie:

 • meno priezvisko a adresu kupujúceho (názov a sídlo firmy v prípade právnickej osoby)
 • telefonický kontakt a e-mailový kontakt
 • ak je kupujúcim právnická osoba tak aj IČO a DIČ resp. IČ DPH
 • objednávaný tovar
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
 •  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)

3.5.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky) alebo zálohovú platbu vo výške 30%.

3.6.      Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, ak má vážne pochybnosti o úmysloch kupujúceho alebo vážne obavy z porušenia obchodných podmienok a kúpnej zmluvy.

3.7.          Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.crossminton.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

3.8.          Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.      Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

4.2.       Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

4.3.     Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

 • na dobierku – priamo na Slovenskej pošte alebo jej kuriérovi
 • prevodom na účet – zákazníkovi budú zaslané podklady k platbe na zadaný e-mail

5. DODACIE PODMIENKY

5.1.    Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Dodacia lehota je u každého produktu odlišná, je vždy uvedená u každého produktu jednotlivo (dodacia doba je od 24 hod. do termínu dohodou).

 • cena za dopravu balíka pri jednej objednávke je 3,90 € (Slovenská pošta)
 • cena za dobierku pri jednej objednávke je 1€
 • pri objednávke nad 90 € je poštovné a balné zdarma (pre Slovensko), pokiaľ sa nejedná o nadrozmerný tovar. Podmienky ceny a doby dodania sa stanovujú na základe platného cenníka dopravcu.

6. ZÁRUKA

6.1.     Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 

6.2.      Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste. 

6.3.     Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie atď.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1.      Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny a kupujúci má právo na dodanie tovaru. Kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej jeho kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s jeho určením.

7.2.         Dodaný tovar sa musí zhodovať s popisom na webovej stránke. Kupujúci má právo na vrátenie ceny pri dodaní iného tovaru, alebo tovaru nepoužiteľného.

7.3.       Prevzatím tovaru ne seba kupujúci preberá zodpovednosť za vady, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí tovaru.

 

Odstúpenie od zmluvy

7.4.         Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa od začiatku ruší.

7.5.       Prejav vôle odstúpiť musí byť preukázateľne doručený do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia. Stane sa tak na adresu sídla spoločnosti predávajúceho a na náklady kupujúceho. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru, ak dĺžka dodania bude viac ako 20 pracovných dní. V prípade ak predávajúci upozorní kupujúceho o predĺženej dobe dodania a predávajúci ju akceptuje, odstúpenie od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru nie je možné.

7.6.         Predávajúci uhradí cenu za tovar prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. 

7.7.       Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený, s  faktúrou a v pôvodnom obale. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, tovar poslaný na dobierku nebude akceptovaný.

 

Neprevzatie zásielky 

7.8.     Tak ako právny poriadok Slovenskej republiky považuje neprevzatie zásielky za hrubé porušenie povinnosti zmluvnej strany, ktoré je možné súdne napadnúť, tak aj predávajúci považuje takéto konanie za porušenie kúpnej zmluvy, ktoré je tak isto v hrubom rozpore s dobrými mravmi a neprospieva k budovaniu dôvery medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.9.       Predávajúci má právo požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti kupujúceho. Predávajúci v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a cenami na trhu prepravných služieb, požaduje od kupujúceho náhradu balného a poštovného. Balné a poštovné je predávajúcim vyčíslené na hodnotu 10€.

7.10.      Kupujúci berie na vedomie, že porušením zmluvy a súčasným nenahradením škody predávajúcemu sa vystavuje reálnej hrozbe ďalších právnych krokov zo strany predávajúceho.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1.       Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na tovar pre fyzickú osobu je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

Podmienky uplatnenia záruky

8.2.       Pri prebratí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu preukazujúceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prebrať. Musí však dopravcovi písomne uviesť prečo zásielku nechce prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa nemôže brať ohľad.

8.3.          Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne a to do 24 hodín od prevzatia oznámiť na e-mailovú adresu crossmintonsk@gmail.com alebo telefonicky na +421 905 778 043.

8.4.          Záručná doba sa nevzťahuje na vady ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s tovarom, došlo k mechanickému poškodeniu, alebo bežnému opotrebeniu tovaru, ktoré je spôsobené častým používaním veci. Predávajúci zodpovedá len za výrobné vady a vzniknuté poruchy z dôvodu výrobných vád.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

8.5.          Kupujúci pošle popis poškodeného tovaru a spôsob ako k poškodeniu došlo spolu s názornou fotografiou,  na adresu crossmintonsk@gmail.com. Predávajúci sa predbežne vyjadrí k reklamácii najneskôr do 5 pracovných dní. Následne si kupujúci vyberie, či chce tovar skutočne reklamovať, alebo nie. V prípade reklamácie, kupujúci zašle vyplnený reklamačný protokol(ten  dostane na vyžiadanie, napríklad na adrese crossmintonsk@gmail.com), chybný tovar a daňový doklad (faktúru), doporučene na adresu sídla spoločnosti Mgr. Vladimír Pjecha – Vipsport, Kukučínova 58, Lipany 08271. Poškodený tovar poslaný  na dobierku, nebude prevzatý.

8.6.          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.7.          Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, alebo neprimerané náklady.

8.8.          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. V prípade uplatnenia zľavy z ceny nie je možné opätovne reklamovať tú istú vadu tovaru.

8.9.          Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, počas odborného posúdenia, písomná výzva na prevzatie tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta.

8.10.         V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

8.11.         Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, textovou správou alebo e-mailom.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.    Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až dodoby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail crossmintonsk@gmail.com. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

9.2.    Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná je kupujúcemu dostupná.

9.3.    Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.         Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení platia ustanovenia, ktorých zmysel sa k neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného alebo viacerých ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.2.         Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach https://www.crossminton.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

10.3.         Na zmeny a doplnky obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia.

10.4.         Kontaktné údaje predávajúceho: adresa doručenia:

Kukučínova 58

082 71 Lipany    

crossmintonsk@gmail.com

 +421 905 778 043    

10.5.         Kupujúci súhlasí, že sa riadne oboznámil s obchodnými podmienkami.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email